Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Affald skal henlægges i dertil opstillede containere i affaldsrummene. Flasker/glas og papir anbringes i genbrugscontainerne. Storskrald placeres ved siden af containerne.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes på hverdage fra kl. 07.00 til kl. 20.00. Der er etableret et reservationssystem til reservation af vasketid. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum/cykelrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene.  Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.
 
7. Husdyr
Det er tilladt at holde en hund eller en kat pr. bolig. Katten skal være neutraliseret og ormebehandlet. Husdyret skal være øretatoveret eller mærket med ID-chip. Tatoveringsnummeret skal ved anskaffelsen skriftligt oplyses på husdyrerklæringen. Erklæringen kan afhentes hos ejendomsfunktionæren. Hunden holdes på egen grund på en sådan måde, at naboer ikke bliver generet af hunden. Når hunden skal luftes i området, skal den holdes i snor. Beboerne hæfter selv for eventuelle skader, hunden påfører ejendommen, bolig eller have. Såfremt hunden ved støjende adfærd, lugtgener eller på anden  måde er til vedvarende gene for naboer eller andre beboere, kan tilladelsen til hunden inddrages.
 
8. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter foreningens særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
9. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
10. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.

11. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages
 
14. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 02.09.2020