Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Affald skal henlægges i dertil opstillede miljøhuse. Affaldet sorteres i pap, papir, metal, glas og restaffald. Beboeren leverer selv storskrald direkte på containerpladsen.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes på alle ugens dage fra kl. 7.00 til kl. 22.00. Der er etableret et reservationssystem til reservation af vasketid. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj m.v. på altaner må foregå, såfremt det ikke kan ses udefra.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem kælderdørene.  Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm.
 
7. Husdyr
Husdyr må ikke holdes.

8. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter foreningens særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynsteknikere. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesan-tenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
9. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
10. WC/bad/køkken    
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug, afhjælpes for boligtagers regning.

11. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages
 
14. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
15. Boremaskiner/hammer
Brug af elektriske slagboremaskiner o.l. må foregå i tidsrummet:
Hverdage:                           kl.   9.00 – 18.00
Lør-, søn- og helligdage:   kl.   10.00 – 17.00.
 
16. Fodring af fugle
Der må fodres fugle fra foderbræt.
 
17. Parabol
Såfremt lejer ønsker at modtage programmer, der ikke allerede er adgang til gennem boligorganisationens fælles tv og radioforsyning, har lejeren ret til at anbringe parabolantenne efter følgende regler:
Såfremt der kan modtages signal ved opsætning af parabol ved egen lejlighed, monteres beslag på altangelænder.
Kan der ikke modtages signal på ovennævnte placering, skal parabolen opsættes på taget af en autoriseret radio-/fjernsynstekniker. Alle udgifter betales af lejer.
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29.04.2019