Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af genstande.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Til husholdningsaffald benyttes containerpladserne ved boligblokkene.
Storskrald afleveres i miljøgaragen ved garageanlægget. Flasker/glas og papir anbringes i de kommunale genbrugscontainere. Pap og småt brandbart afleveres i de dertilhørende containere ved garageanlægget.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Der er etableret et reservationssystem til reservation af vasketid. Brug af tørretumbler må foregå i en halv time ind i den næste vasketid. Brug af vaskemaskine og tørretumbler i eget lejemål må kun foregår i samme tidsrum som i fællesvaskeriet. Mandag til lørdag fra kl. 7.00 til 21.30 og søndag fra kl. 10.00 til 19.00. Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser. Luftning af sengetøj m.v. på altaner må foregå, såfremt det ikke kan ses udefra.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Cykler og barnevogne indføres i kælderen gennem gavldørene. Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri, skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten ell.lign. mellem dør og karm.
 
7. Husdyr
Hundehold er ikke tilladt i afd. 22. Det er tilladt, at holde kat, såfremt det overholdes:
at katten ikke må færdes ude, men skal holdes inde i lejligheden, katten skal være øretatoveret, og tatoveringsnummeret skal ved anskaffelsen skriftligt oplyses til SAB, katten skal være neutraliseret og ormebehandlet. Der må ikke holdes eksotiske dyr f.eks. slanger, edderkopper m.m., der kan skabe utryghed eller være til fare for andre beboere.
Det er tilladt at have hund i pleje/på besøg i 14 dage pr. kvartal, skal anmeldes hos S.A.B.
 
Fodring af fugle.
Det er tilladt at fodre fugle i fuglehuse og på foderbræt med fuglefrø, men det er ikke tilladt at fodre fugle med madaffald og brød.
 
8. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og paraboler placeres i parabolgården. Antenner på tag samt loft, må opsættes efter aftale med afdelingsinspektøren. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
9. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24.00 og kl. 7.00, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
10. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
11. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages.
 
14. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
15. Boremaskine
Brug af værktøjsmaskiner må foregå i tidsrummet:
Hverdage:                         kl.  9.00-12.00/14.00-19.00
Lør-, søn- og helligdage: kl.10.00-12.00/14.00-19.00
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE 24.04.2014