Ordensregler

 
Almindelig husorden:
 
Et væsentligt punkt i ordensreglerne er pligten til at sørge for god husorden. Det betyder, at du selv, din familie, gæster eller andre, som kommer hos dig, har pligt til at overholde de almindelige ordensregler og vise hensyn over for de øvrige beboere og for ejendommen. Man må f.eks. ikke udvise støjende opførsel med råben og skrigen eller løbe op og ned ad trapper på meget støjende vis. Der må heller ikke spilles meget høj musik eller spilles musik for åbne døre og vinduer.
 
 
1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande. Henstilling af affald er ikke tilladt på svalegang og foran lejlighederne.
 
2. Små/egne kælderrum
Det er ikke tilladt at opbevare brandbare eller ildelugtende væsker i rummet. Fryser/køleskab er ikke tilladt at tilslutte i kælderrum.
 
3. Stort/fælles kælderrum
Her kan opbevares møbler m.v. Alle ting skal være mærket med bolignr. (26XX) eller adresse. Der må kun opbevares egne genstande - ikke for familie, venner o.s.v.
Der må ikke opbevares genstande, som blot venter på at komme til forbrænding eller lignende. Der må ikke opbevares brændbare eller ildelugtende væsker i rummet. Ved fraflytning skal rummet ryddes senest samme dag som fraflytning sker. Genstandene skal placeres således, at de ikke generer andre allerede placerede genstande. I øvrigt skal god orden herske i rummet.
 
4. Forreste åben kælderrum
I dette rum må kun placeres cykler - og kun i de indrettede stativer. Andre genstande (møbler m.v.) fjernes uden varsel.
 
5. Affald
Alt husholdningsaffald må alene henkastes i de opstillede containere. Alt affald skal være indpakket i plastpose. Hele papkasser må ikke smides i container, men skal “klappes” sammen. Poser med engangsbleer skal være helt tillukkede.
Større genstande, f.eks. fjernsyn, radioer, møbler m.v. må ikke sættes i affaldsrummet.
Medicinrester skal afleveres på apotek.
Maling, kemikalier o.l. skal afleveres i speciel papkasse, som udleveres af gårdmanden.
Flasker og glas skal afleveres i glascontainer.
Orange miljøkasser kan afleveres i skraldeskur 1 i miljøskabet, hvor man samtidig modtager ny kasse.
 
6. Vask, tøjtørring og rensning
Der er indrettet fællesvaskerier, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt.
Reserveret vasketid kan overtages af anden bruger, såfremt reservationen ikke er benyttet (ibrugtaget) efter ½ time.
Tørretumbler kan benyttes op til ½ time ind i næste vasketid.
Tøjet skal fjernes fra maskinerne og vaskerummet efter endt vask. Tøj, der ikke er fjernet fra maskinerne, vil blive fjernet uden ansvar, idet det dog vil blive opbevaret i vaskerummet.
Tørresnoren skal bruges med omtanke. Tænk på, at der er andre beboere, der gerne vil benytte den.
Strygerulle må max stilles op til 150 grader C og må ikke forlades, så længe den er tændt.
Vaskeriet skal rengøres efter brug. Vaskemaskiner tørres af og sæbe- og skyllemiddelrester fjernes. Brugt emballage smides i affaldssækken.
Tørretumblerens filter skal rengøres efter hver tørring. Lågen forneden åbnes og filteret renses med børsten på begge sider.
Husk! Personer under 15 år må ikke betjene nogle af vaskeriets maskiner.
Husk! Vasket tøj må ikke henstå i vaskerummet i flere dage.
Husk! At låse efter dig hver gang du forlader vaskeriet - også selv om det kun er for en kort stund.
 
7. Cykler, barnevogne, legetøj
Alle cykler skal anbringes i cykelstativer eller i cykelrum.
Det er ikke tilladt at cykle eller køre på knallert på gangarealer - ej heller på græsplæner.
Barnevogne/legecykler/kørestole opbevares i det bagerste rum i vaskerummet. Ingen andre genstande må placeres i rummet.
 
8. Motorkøretøjer
Det er ikke tilladt at henstille motorcykler i cykelrum. Undtaget er “EU-45” knallerter. Parkering af biler og motorcykler må kun ske i afmærkede båse. Knallerter og EU knallerter må ikke parkeres på terrasser og ved indgangen. Campingvogne og trailere er tilladt ved korte besøg, men ikke som fast holdende på parkeringspladserne.
 
9. Bilvask.
Bilvask må kun finde sted på parkeringspladsen ved blok 3-4. Vask andre steder er ikke tilladt af miljøhensyn.
 
10. Reparation af motorkøretøjer.
Det er ikke tilladt at reparere knallerter og motorcykler på arealet ved cykelstativer og på gangarealer. Bilreparation på parkeringsarealer er kun tilladt i det omfang, der ikke sker forurening med olie, benzin o.l.
 
11. Motorkøretøjer der ikke er registrerede samt campingvogne.
Disse køretøjer må ikke placeres på parkeringspladser. Forbudet gælder også trailere, der ikke er registreret.
 
12. Adgang til teknik- og boilerrum.
Adgang har alene ansatte ved SAB og 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen.
 
13. Husdyr
Der må holdes en indekat der er neutraliseret og ormebehandlet. Katten skal være øretatoveret og tatoveringsnummeret skal ved anskaffelsen skriftligt oplyses på husdyrserklæringen. Erklæringen kan afhentes hos ejendomsfunktionæren.
Det er tilladt at passe husdyr for familie og venner i en periode på maximum 3 uger.

14. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner/paraboler og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse, kontakt afdelingen ved spørgsmål. Tilslutning af installation til fællesantenne-anlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
15. Musik m.m.
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24.00 og kl. 7.00, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri. Dette forhold gælder ligeledes for altaner og terrasser, hvor der opfordres til at tage hensyn til øvrige beboere.
Der må ikke bores og bankes mellem kl. 20.00 og 7.00.
 
16. Børns leg
Børn må benytte afdelingens legepladser og anlæg og almindelig leg er tilladt i boligområdet - dog ikke på altangange og trapper, i vaskeri, cykelrum og kælder. Boldspil skal foregå på græsplænen, der vender mod Hvedemarken. Softball må gerne udøves på alle græsplæner.
 
17. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.
 
18. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum. 
 
19. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen. Vinduer bør med jævne mellemrum åbnes helt, da position i kip kan gøre beslag slidte.
 
20. Orden
God husorden skal iagttages.
 
21. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 29.04.2019