Ordensregler

1.      Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter Sønderborg Andelsboligforenings særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg skal foretages af de af foreningen autoriserede radio- og fjernsynsteknikere. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
2.      Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
3.      WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug, afhjælpes for boligtagers regning.
 
4.      Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.

5.      Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til afdelings-bestyrelsen eller administrationen.
 
6.      Biler
Biler og motorcykler henvises til parkeringsbåse.
 
7.      Orden
God husorden skal iagttages
 
8.      Husdyr
Husdyrhold er tilladt, 2 dyr pr. lejemål (hund eller kat). Husdyrejerne skal fjerne dyrets efterladenskaber.
 
9.      Parkering
Parkering skal foregå på de dertil indrettede P-pladser. Parkering af trailer sker i de dertil indrettede båse. Der må ikke indrettes bil-, campingvogns- eller trailer parkeringsplads i haven eller ved huse, der ligger ud til parkeringsarealet. Hver bolig har tildelt nummereret P-plads.
 
10.    Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 25.04.2019