Ordensregler

1. Trapper og gange
Trapper og gange er færdselsarealer, og må ikke bruges til henstillen af  genstande.
Rebslagergade 14 A, Kongevej 12 A-G, Løngang 34-38:
Rollator dog undtaget.
 
2. Renholdelse af fælles kælderrum m.v.
Renholdelse af fælles kælderrum og -gange, gård, gade og haveanlæg udføres af afdelingen.
 
3. Affald
Husholdningsaffald må alene henkastes i de opstillede containere.
 
4. Vask, tøjtørring, bankning, rensning
Der er indrettet fællesvaskerier i Løngang 36 og Kongevej 12A-G, hvor der er mulighed for vask, tøjtørring, o.l. Rum og maskiner rengøres efter brug. Er der fejl eller mangler, skal det meddeles til ejendomsfunktionæren hurtigst muligt. Maskinerne må benyttes alle dage mellem kl. 07.00 og 19.00. 
Rebslagergade 14 A, Kongevej 12 A-G, Løngang 34-38:
Tøjtørring, bankning af tæpper m.v. foregår på tørre- og bankepladser.
 
5. Cykler, barnevogne, legetøj
Cykler anbringes i cykelstativer eller cykelrum - barnevogne i barnevognsrum. Legetøj fjernes efter brug fra gader, legepladser, o.l.
Rebslagergade 14 A, Kongevej 12 A-G, Løngang 34-38:
Scooter ell.lign. anbringes i cykelrum, 
 
6. Døre ud til det fri
Døre til det fri skal altid holdes lukkede. Døre, der er forsynede med dørlukkere, må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten el.lign. mellem dør og karm. Døre med stormkrog kan dog holdes åbne mellem solopgang og solnedgang.
 
7. Husdyr
Rebslagergade 14 A, Kongevej 12 A-G, Løngang 34-38: 

Husdyr må ikke holdes.
Perlegade 93-97 og Kongevej 12:
Det er tilladt at holde 2 husdyr (kat/hund) pr. bolig. Kattene eller hundene skal være øretatoveret eller mærket med en ID-chip. Kattene skal være neutraliseret og ormebehandlet.
Husdyrerklæring udleveres af administrationen og skal afleveres i 2 eksemplarer i udfyldt og underskrevet stand. Tatoveringsnummeret skal ved ansøgningen oplyses til administrationen.
Kattegrus skal være forsvarligt emballeret, når det smides i affaldscontaineren.

8. Radio/fjernsyn
Udvendige antenner og antenner på loft må opsættes efter foreningens særlige tilladelse. Tilslutning af installation til fællesantenneanlæg må kun foretages af en autoriseret radio- og fjernsynstekniker. Det er boligtagers ansvar, såfremt plomben på stikdåsen brydes af uvedkommende. I øvrigt er boligtager underlagt de for fællesantenneanlæg særligt vedtagne regler.
 
9. Musik
Benyttelse af musikanlæg samt sang eller lignende, skal foregå således, at der ikke er til gene for de øvrige beboere, og må ikke foregå mellem kl. 24 og kl. 7, medmindre de øvrige beboere i særlige tilfælde samtykker deri.
 
10. WC/bad/køkken
Forstoppelse af afløb, som skyldes forkert brug afhjælpes for boligtagers regning.

11. Udluftning
Af hensyn til boligens generelle sundhedstilstand, skal der sikres god udluftning af alle boligens rum.
 
12. Vinduer
Defekte ruder skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren eller administrationen.
 
13. Orden
God husorden skal iagttages
 
Rebslagergade 14A, Kongevej A-G og Løngang 34-38:
14. Parkering og bilvask
Der må kun parkeres i de markerede parkeringsbåse. Bilvask må kun foregå med vand fra spand.
 
15. Ansvar
Boligtager er ansvarlig for, at husstanden, husmedhjælpere og gæster overholder foranstående regler.
 
GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 11.04.2019